A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Miescie Brańsk w 2017 r.
» Informacja dot. wsparcia na operacje typu 'Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej'
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego z dnia 07.12.2016 r. pn:'Dostawa Paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2017 r.'
 • Jednostki organizacyjne
 • Miejski Osrodek Kultury
 • REGULAMINY
 • REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

  Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku

  Załącznik do Zarządzenia Dyrektora MOK
  Nr 02/2007 z dnia 24.10.2007r.

  REGULAMIN
  WYNAGRADZANIA
  PRACOWNIKÓW
  MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
  W BRAŃSKU


  Podstawę prawną ustalania Regulaminu wynagradzania pracowników, stanowią przepisy:
  1. art. 77 [2] kodeksu pracy (kp),
  2. Ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późniejszymi zmianami),
  3. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10.11.2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255, póz. 2561 z dn. 01.12.2004 r.),
  4. art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, póz. 636, ze zmianami).

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  §1
  1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o
  a) Regulaminie należy przez o rozumieć Regulamin Wynagradzania Pracowników MOK
  b) MOK należy rozumieć przez to Miejski Ośrodek Kultury,
  c) Organizatorze należy rozumieć przez to Burmistrza Miasta Brańsk,
  d) Pracodawcy należy rozumieć przez to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury,
  e) Pracowniku należy rozumieć przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w MOK .
  3. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich pracowników MOK bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy.

  §2
  1. Pracodawca jest obowiązany, przed dopuszczeniem każdego zatrudnionego pracownika do pracy, zapoznać go z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

  §3
  1) Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie - odpowiednie do rodzaju wykonywanej przez niego pracy, jego kwalifikacji i czasu pracy - określone w umowie o prace albo innej umówi stanowiącej podstawę nawiązania stosunku pracy, jednak nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę - określone ustawą z l lipca 2005 r. o minimalnym wynagrodzeni za pracę (Dz. U. z 2005 r., nr 157). Z następnie kolejnych ustaw nowelizujących stawki wynagrodzenia.
  2) Do obliczenia minimalnej wysokości wynagrodzenia pracownika, o którym mowa w ust. l przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczeni wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3) Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
  a. nagrody jubileuszowej,
  b. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emerytury lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  c. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

  WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

  §4
  1. W Miejskim Ośrodku Kultury w Brańsku obowiązuje miesięczny system wynagradzania za pracę.
  2. System określony w ust. l, polega na wypłacaniu kwot wynikających z kategorii osobistego zaszeregowania pracownika i faktycznie przepracowanego czasu pracy.

  §5
  1. Warunkiem zaklasyfikowania pracownika do określonego stanowiska pracy jest spełnienie wymagań klasyfikacyjnych, określonych w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Wynagradzania oraz w przypadkach szczególnych dla dobra zakładu pracy indywidualnej oceny przydatności pracownika.
  2. Podstawą zaszeregowania pracownika są tabele zaszeregowania stanowisk pracy obejmujące wszystkie stanowiska mogące wystąpić w MOK - stanowiąca Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wynagradzania
  §6
  1. Miesięczna stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika jest ustalana w oparciu o §5.
  2. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika, w ramach wymagań kwalifikacyjnych i stawek, o których mowa w ust. l ustala Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w drodze negocjacji z pracownikiem.
  3. Wynagrodzenie Dyrektora określa Burmistrz Miasta Brańsk.

  §7
  1. Wynagrodzenie zasadnicze określone w Załączniku Nr l do Regulaminu Wynagradzania przysługuje za pełny wymiar czasu pracy.
  2. W razie zatrudnienia w niższym wymiarze czasu pracy niż wymieniony w ust.l, wynagrodzenie zasadnicze pracownika oblicza się proporcjonalnie do czasu pracy przewidzianego w umowie o pracę.
  §8
  1. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikowi przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą:
  a) dodatek stażowy, liczony zgodnie z §16
  b) dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 17,
  c) inne świadczenia pieniężne związane z pracą, określone w §18.
  2. Pracownikowi mogą być przyznane dodatkowo następujące świadczenia:
  a. premia uznaniowa, z wysokości odpisu tworzonego w ramach funduszu premiowego do 100% wynagrodzenia zasadniczego - tryb i zasady jej przyznawania określa §9 - §15,
  b. nagroda okazjonalna za szczególne osiągnięcia i zasługi pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury szczegóły określono w §21 - §26.
  c. nagroda roczna w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia pracownika - tryb i zasady jej przyznawania określono w § 27 - § 29.
  PREMIA UZNANIOWA

  §9
  1. Pracownikom może być przyznana premia uznaniowa wyłącznie w sytuacji posiadania przez MOK wystarczających środków finansowych.
  2. Premia przyznawana będzie za okresy miesięczne, w zależności od posiadanych środków finansowych.
  3. Wysokość środków finansowych na premię za dany okres określa Dyrektor w porozumieniu z Głównym Księgowym, w oparciu o analizę ekonomiczną osiągniętego wyniku gospodarczego i wykorzystania funduszu płac.

  §10
  1. Wysokość premii przyznanej pracownikowi może wynosić do 100 % wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej oraz o jej wysokości podejmuje Dyrektor, zgodnie z ust. l - 2, uwzględniając:
  1) aktualne możliwości finansowe zakładu pracy,
  2) indywidualne wyniki pracownika w realizacji powierzonych mu obowiązków,
  3) okresowego wykonywania większej niż normalna ilość obowiązków,
  4) lojalność pracownika w stosunku do MOK oraz stosunek do współpracowników.
  §11
  Premia wypłacana będzie, co miesiąc, w terminie wypłaty podstawowego wynagrodzenia.

  §12
  l. Premia ulega zmniejszeniu w przypadku:
  1) nieobecności w pracy, usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim (choroba, opieka nad dzieckiem) - 1/30 za każdy dzień nieobecności,
  2) nieobecności nieusprawiedliwionej w pracy:
  za co najmniej l dzień nieobecności w danym miesiącu - 100 % premii przyznanej,
  3) za stawienie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, za spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy - 100 % premii przyznanej,
  4) za nieprzestrzeganie obowiązków pracowniczych wymienionych w przepisach
  bhp i p - poż. - do 100 % przyznanej premii,
  5) za inne naruszenia obowiązków pracowniczych wymienionych w regulaminie pracy do
  100 % premii przyznanej,
  3. 6) W przypadku niemożliwości potrącenia premii w danym miesiącu, potrącenie nastąpi
  w następnym miesiącu.

  §13
  Przebywanie na urlopie wypoczynkowym i okolicznościowym upoważnia do premii w pełnej wysokości.
  §14
  Przyznana i wypłacona premia wchodzi do podstawy obliczania wymiaru zasiłku chorobowego.
  §15
  Pracownikowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie premii uznaniowej, jak również odwołania od decyzji określającej jej wysokość.


  DODATEK STAŻOWY

  §16
  1. Pracownikom przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej 'dodatkiem stażowym', w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający o 1% za każdy następny rok, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.
  2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku stażowego wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
  3. W przypadku dodatkowego zatrudnienia pracownika prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
  4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, a za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
  5. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia:
   począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
   za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.


  DODATEK FUNKCYJNY

  §17
  1. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w §8 ust.l pkt.2 przysługuje pracownikom pełniącym funkcje kierownicze lub zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy.
  2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego uwzględnia się w szczególności:
  1) stopień samodzielności organizacyjnej danego pracownika,
  2) liczbę pracowników zatrudnionych w komórce organizacyjnej,
  3) zakres działania komórki organizacyjnej,
  4) stopień trudności i złożoności powierzonej pracy
  3. Wysokość dodatku funkcyjnego określają Tabele 2 i 3 zamieszczone w Załącznik Nr 2 do Regulaminu Wynagradzania.
  4. Konkretną wysokość dodatku funkcyjnego określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury wg Załącznika Nr 2 do Regulaminu Wynagradzania.
  5. Wartość dodatku funkcyjnego należy się pracownikom określonym w ust. l za okres sprawowania funkcji określonych w umowie o pracę.
  INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

  §18
  l. Pracownikowi przysługują, poza wynagrodzeniem zasadniczym i dodatkami, o których mowa w §8, również inne, niżej wymienione świadczenia pieniężne związane z pracą:
  a. świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy, określono głównie w ustawie z 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, póz. 636 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniach szczegółowych Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
  b. świadczenia należne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, określone ustawą z 30.10.2002r. (Dz. U. Nr 199, póz. 1673 z późniejszymi zmianami) o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  c. odprawy rentowe, emerytalne i inne odprawy pieniężne, zasady określone w §19,
  d. nagroda jubileuszowa, zasady określone w §20,
  e. nagroda okazjonalna określona w§21-26
  f. nagroda roczna w§ 27
  g. dodatek szkodliwy za pracę w warunkach szczególnych określonych przepisami dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - szczegóły określone w §30,
  h. zwrot kosztów poniesionych w czasie delegacji służbowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z dnia 28 września 2005 r.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.11.2006r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 227, póz. 1661),
  i. ekwiwalent za używanie w ramach pracy własnej odzieży lub sprzętu, wg przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  j. ekwiwalent za pranie odzieży, wg przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  ODPRAWY EMERYTALNE, RENTOWE I INNE
  §19
  1. Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
  1) jednomiesięcznego wynagrodzenia -jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat,
  2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
  3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat,
  2. Odprawę określoną w ust. l, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (zasady określono przepisami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej).
  3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zaś obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku stażowego.
  4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
  NAGRODA JUBILEUSZOWA
  §20
  1. Pracownikom przysługuj ą nagrody jubileuszowe w wysokości:
  1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy,
  2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
  3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
  4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
  5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
  2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownic: W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
  3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniające do nagrody.
  4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.
  5. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika praw do tej nagrody.
  6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługując pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługując pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.
  7. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (zasady określono przepisach szczególnych Ministra Pracy i Polityki Socjalnej).
  8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
  9. Jeżeli w dniu l lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu pracownikowi upłynął okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
  10. Pracownikowi, który w dniu l lipca 1996 r. albo w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
  11. Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie, gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
  12. Pracownikowi, który był zatrudniony w dniu l lipca 1996 r., przy ustalaniu prawa do kolejnych nagród jubileuszowych wlicza się okresy, które zostały wliczone temu pracownikowi przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej, do której nabył prawo przed tym dniem.
  13. Pracownicy, którzy podjęli zatrudnienie po dniu l lipca 1996 r., nabywaj ą prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-11 §20.

  NAGRODA OKAZJONALNA

  §21
  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenie może tworzyć się fundusz nagród dla pracowników Miejskim Ośrodku Kultury w wysokości do 3% rocznego funduszu płac.

  §22
  Nagroda przysługuje pracownikom zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Kultury na podstawie umowy o pracę.
  §23
  1. Dla pracowników nagrody przyznaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
  2. Nagrodę Dyrektorowi przyznaje Organizator.

  §24
  1. Nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest za całokształt osiągnięć pracowniczych oraz prawidłowości i efektywności gospodarowania.

  §25
  Nagroda może zostać wypłacona na Dzień Działacza Kultury w ramach posiadanych środków na fundusz płac w ciągu roku kalendarzowego.
  §26
  1. Rozliczenie funduszu nagród następuje w okresie rocznym.
  2. Środki funduszu nagród niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na rok następny.

  NAGRODA ROCZNA

  §27
  Nagrodę roczną ustala się w wysokości do 100% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, poprzedzającego rok wypłaty nagrody, uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  §28
  1. Pracownik nabywa prawo do indywidualnej nagrody rocznej w pełnej wysokości po przepracowaniu w Miejskim Ośrodku Kultury całego roku kalendarzowego.
  2. Pracownik, który nie przepracował całego roku, nabywa prawo do indywidualnej nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego pod warunkiem, że okres ten wynosi, co najmniej 6 miesięcy, lub zachodzi jeden z poniżej wymienionych przypadków:
  a. powołanie pracownika do służby czynnej albo zastępczej służby wojskowej,
  b. rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  c. likwidacja albo zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  d. po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, albo po spełnieniu obowiązku zastępczej służby poborowej,
  e. korzystanie z urlopu wychowawczego,
  f. wygaśnięcie stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
  §29
  Nagrody roczne wypłacane są na koniec danego roku kalendarzowego.

  INNE ŚWIADCZENIA

  §30
  1. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych nie jest odrębnym składnikiem wynagrodzenia zasadniczego, lecz stanowi jego element.
  2. Pracownikom przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych w wysokości:
  1) Do 5% minimalnej stawki - przy pierwszym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości,
  2) Do 10% minimalnej stawki - przy drugim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości,
  3) Do 15% minimalnej stawki - przy trzecim stopniu szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości,
  3. Zasady przyznawania dodatku, którym mowa w ust. 2 określa Załącznik Nr 4 do Regulaminu Wynagradzania.

  PRZEPISY KOŃCOWE

  §31
  1. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego może nastąpić w szczególności w związku z:
  1) zmianą stanowiska pracy,
  2) zmianą (regulacją) wynagrodzenia zasadniczego,
  3) istotnym podniesieniem kwalifikacji przez pracownika.
  2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w §6 ust. l oraz szczegółowe warunki wynagradzania określone w wyniku negocjacji, o których mowa w §6 ust. 2 będą waloryzowane w oparciu o sytuację finansową zakładu pracy.
  3. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
  §32
  Indywidualne wynagrodzenie pracownika jest objęte tajemnicą służbową.

  §33
  1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
  2. Zmiana treści Regulaminu następuje w przypadku zmiany Rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury, poprzez wydanie nowego regulaminu lub tylko załączników do regulaminu.

  §34
  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

  §35
  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

  Załącznik Nr l
  do Regulaminu Wynagradzania
  z dnia 24.10.2007r.  TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
  1. Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi:


  Kategoria zaszeregowania
  Stawki miesięczne w złotych

  I
  700-
  1.000

  II
  705-
  1.100

  III
  710-
  1.200

  IV
  715-
  1.300

  V
  720-
  1.400

  VI
  725-
  1.500

  VII
  730-
  1.600

  VIII
  735-
  1.700

  IX
  740-
  1.800

  X
  745-
  1.900

  XI
  750-
  2.000

  XII
  775-
  2.100

  XIII
  815-
  2.200

  XIV
  860-
  2.300

  XV
  905-
  2.400

  XVI
  955-
  2.500

  XVII
  1.005
  - 2.700

  XVIII
  1.055
  - 2.900

  XIX
  1.110
  -3.100

  XX
  1.175
  -3.300

  XXI
  1.250
  - 3.600

  2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych
  i instruktorów zespołów zainteresowań:

  Stanowisko
  Stawki godzinowe
  w zł

  Główny instruktor artystyczny, główny instruktor zespołu zainteresowań
  10,00-30,00

  Starszy instruktor artystyczny, starszy instruktor zespołu zainteresowań
  8,00-20,00

  Instruktor artystyczny, instruktor zespołu zainteresowań
  7,00-18,00

  Młodszy instruktor artystyczny, młodszy instruktor zespołu zainteresowań
  6,00-16,10

  Załącznik Nr 2
  do Regulaminu Wynagradzania
  z dnia 24.10.2007r.

  TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY
  I DODATKU FUNKCYJNEGO

  1. Pracownicy działalności podstawowej;
  L.p.
  Stanowisko
  Kategoria zaszeregowania

  1.
  Główny instruktor
  XVIII-XXI

  2.
  Starszy instruktor
  XIII-XIV

  3.
  Instruktor
  XI-XII

  4.
  Młodszy instruktor
  IX-X


  2. Pracownicy administracji i obsługi:
  L.p.
  Stanowisko
  Kategoria zaszeregowania
  Dodatek funkcyjny % minimalnej stawki do:

  1.
  Kierownik administracyjny
  XIV-XVII
  90%

  2.
  Główny specjalista, radca prawny
  XIV - XVI
  105%

  3.
  Kierownik działu
  XIII-XV
  90%

  4.
  Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych, elektrycznych
  XI-XIV
  75%

  5.
  Kierownik sekcji(referatu)
  XI - XIII
  75%

  6.
  Specjalista (inny niż wymieniony w punkcie 4)
  X-XIII
  75%

  7.
  Starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych), starszy księgowy
  IX-XI
  75%

  8.
  Starszy referent, księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych)
  VII-IX


  9.
  Kierowca samochodu osobowego
  VII - VIII
  -

  10.
  Operator urządzeń powielających, referent, kasjer, sekretarka, sprzedawca w bufecie
  VI-VIII
  -

  11.
  Robotnik gospodarczy
  IV-VI
  -

  12.
  Sprzątaczka
  I-IV
  -

  3. Pracownicy zarządzający:

  L.p.
  Stanowisko
  Dodatek funkcyjny % minimalnej stawki do:

  1.
  Dyrektor
  150%

  2.
  Główny księgowy
  135%

  Załącznik Nr 3
  do Regulaminu Wynagradzania
  z dnia 24.10.2007r.
  TABELE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO ZAJMOWANIA OKREŚLONYCH
  STANOWISK
  l. Pracownicy działalności podstawowej
  L.p.
  Stanowisko
  Wymagania kwalifikacyjne  Wykształcenie
  Staż pracy

  1.
  Główny instruktor
  • Wyższe specjalistyczne • Wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności • Wyższe i przygotowanie pedagogiczne
  3 lata  • Wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności
  4 lata

  2.
  Starszy instruktor
  • Wyższe specjalistyczne • Wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności
  2 lata  • Wyższe i przygotowanie pedagogiczne, • Wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności
  3 lata  • Studium animatorów kultury • Średnie specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne
  4 lata

  3.
  Instruktor
  • Wyższe specjalistyczne • Wyższe i przygotowanie pedagogiczne • Wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności
  -  • Studium animatorów kultury • Średnie specjalistyczne
  2 lata

  4.
  Młodszy instruktor
  • Studium animatorów kultury • Średnie specjalistyczne • Średnie
  -

  5.
  Główny instruktor artystyczny
  • Wyższe specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne
  5 lat pracy na stanowisku starszego instruktora artystycznego  • Wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne
  • Wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny
  • Wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne
  • Studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności
  • Średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne
  • Średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny


  6.
  Starszy instruktor
  artystyczny
  • Wyższe specjalistyczne i przygotowanie pedagogiczne
  -  • Wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne
  1 rok  • Wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny
  2 lata  • Wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne
  3 lata  • Studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności
  3 lata  • Średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne
  4 lata  • Średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny
  5 lat

  7.
  Instruktor artystyczny
  • Wyższe i instruktorski kurs kwalifikacyjny
  -  • Wyższe i studia podyplomowe odpowiadające wykonywanej specjalności i przygotowanie pedagogiczne
  -  • Wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne
  1 rok

  • Studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności
  2 lata

  • Średnie artystyczne i przygotowanie pedagogiczne
  -
  • Średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny
  -
  8. Młodszy instruktor artystyczny
  • Studium pomaturalne odpowiadające wykonywanej specjalności
  3 lata

  • Średnie artystyczne odpowiadające wykonywanej specjalności
  -
  • Średnie i instruktorski kurs kwalifikacyjny
  -


  2. Pracownicy administracji i obsługi:3. 4.
  L.p.
  Stanowisko
  Wymagania kwalifikacyjne  Wykształcenie
  Staż pracy

  1.
  Dyrektor
  • Wyższe specjalistyczne
  • 5 lat na stanowisku kierowniczym

  2.
  Główny księgowy
  • Wyższe specjalistyczne
  • 3 lata na stanowisku kierowniczym

  3.
  Główny specjalista
  • Wyższe specjalistyczne
  • 5 lat

  4.
  Radca prawny
  • według odrębnych przepisów

  5.
  Kierownik Działu Administracyjnego
  • Wyższe specjalistyczne • Średnie
  • 3 lata • 5 lat

  6.
  Kierownik sekcji (referatu)
  • Wyższe • Średnie
  • 2 lata • 3 lata

  7.
  Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń audiowizualnych, elektrycznych
  • Wyższe specjalistyczne • Średnie specjalistyczne
  • 2 lata • 3 lata

  8.
  Specjalista (inny niż wymieniony w punkcie 4)
  • Wyższe • Średnie
  • 2 lata • 3 lata

  9.
  Starszy księgowy
  • Wyższe • Średnie
  • 2 lata • 3 lata

  10.
  Księgowy
  • Wyższe • Średnie
  • 2 lata

  11.
  Sekretarka
  • Wyższe • Średnie
  • 2 lata

  12.
  Starszy referent
  • Wyższe • Średnie
  • 3 lata

  13.
  Referent
  • Wyższe • Średnie
  • • 1 rok

  14.
  Kasjer
  • Wyższe • Średnie
  • 2 lata

  15.
  Starszy operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych)
  • Wyższe • Średnie • Zasadnicze specjalistyczne
  • 1 rok • 3 lata • Siat

  16.
  Operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych),
  • Wyższe • Średnie • Zasadnicze specjalistyczne
  • 2 lata • 5 lat

  17.
  Operator urządzeń powielających
  • Średnie • Zasadnicze specjalistyczne
  • 2 lat

  18.
  Kierowca samochodu osobowego
  • według odrębnych przepisów

  19.
  Sprzedawca w bufecie
  • Średnie /Zasadnicze


  20.
  Pracownik gospodarczy
  • Srednie/Zasadnicze/Podsta wowe


  21.
  Sprzątaczka
  • Zasadnicze/Podstawowe
  Załącznik Nr 4
  do Regulaminu Wynagradzania
  z dnia 24.10.2007r.


  ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU ZA PRACE WYKONYWANĄ
  W WARUNKACH SZKODLIWYCH DLA ZDROWIE, SZCZEGÓLNIE
  UCIĄŻLIWYCH LUB NIEBEZPIECZNYCH

  1. Do pierwszego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
  a. w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,
  b. w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w
  c. organizmie,
  d. w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone (np. spawanie, hartowanie, stosowanie lamp bakteriobójczych),
  e. w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,
  f. w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,
  2. Do drugiego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
  1) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w
  organizmie,
  2) w warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,
  3) w warunkach obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu
  technologicznego,
  4) w warunkach narażenia na działanie miejscowej wibracji (np. używanie ręcznych narzędzi
  pneumatycznych),
  5) w warunkach narażenia na hałas,
  6) w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2.000 kcal dla
  mężczyzn i 1.200 kcal dla kobiet lub wymagające wymuszonej pozycji ciała.
  3. Do trzeciego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub szczególnej uciążliwości zalicza się prace wykonywane:
  1) w warunkach narażenia na działanie benzydyny, afla- i betanaftyloaminy, chlorku winylu,
  azbestu oraz innych czynników o analogicznym do tych substancji działaniu, jeżeli zostanie
  to uznane przez instytut medycyny pracy,

  2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
  3) w kontakcie z materiałem zakaźnym lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,
  4) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości
  w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.
  4. Do szczególnie niebezpiecznych zalicza się prace:
  1) przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V,
  Wykonywane zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie pracy w energetyce,
  2) związane z wytwarzaniem, stosowaniem, magazynowaniem oraz transportowaniem
  gazów i materiałów wybuchowych,


  3) na wysokości powyżej 2 m i w wykopach o głębokości poniżej 2 m, uznane za niebezpieczne w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy,
  4) związane z załadunkiem i rozładunkiem paliw płynnych oraz ich transportem.
  5. Prace określone w ust. l pkt l i 2 oraz ust. 2 pkt l, 2 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, określone w odrębnych przepisach, lub inne obowiązujące normy higieniczno - sanitarne.
  6. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 5, dokonywane są przez laboratorium Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo wojewódzkich inspektorów sanitarnych działających w imieniu wojewodów.
  7. Dodatek za wykonywanie prac:
  1) określonych w ust. 1-3 przysługuje, jeżeli były one wykonywane co najmniej przez 80
  godzin w miesiącu,
  2) określonych w ust. 4 przysługuje za efektywny czas pracy, bez względu na dzienny lub
  miesięczny wymiar czasu pracy.
  8. Dodatek, o którym mowa w ust. 1-4, wypłacany jest miesięcznie z dołu.
  9. Decyzję o przyznaniu dodatku, jego wysokości i cofnięciu w przypadku zmiany warunków pracy podejmuje pracodawca.
  10. W przypadku jednoczesnego występowania uprawnienia do dodatków z tytułu prac wykonywanych w różnych stopniach szkodliwości dla zdrowia i uciążliwości lub niebezpieczeństwa przysługuje pracownikowi jeden, najwyższy dodatek.

  Brańsk 24.10.2007


  ZARZĄDZENIE nr 02/2007

  p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku
  z dnia 24 października 2007 roku.

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników
  Miejskiego Ośrodka Kultury w Brańsku

  Na podstawie art. 77 i art. 104 § 2 (§ 1) Ustawy z dnia 26. 06. 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz.U. Nr 24, póz. 141 z 1974 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 25. 10. 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, póz. 123 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10.11.2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 255, póz. 2561 z dn. 01.12.2004 r.) ustalam, co następuje:
  § 1.

  Od dnia 01.11.2007 r. wprowadzam do stosowania Regulamin Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z Załącznikami:

  Załącznik Nr l - Tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego
  Tabela Nr l - Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi;
  Tabela Nr 2 - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i
  instruktorów zespołów zainteresowań

  Załącznik Nr 2 - Tabele zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego
  Tabela Nr l - Pracownicy działalności podstawowej;
  Tabela Nr 2- Pracownicy administracji i obsługi;
  Załącznik Nr 3 - Tabele wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania
  określonych stanowisk
  Tabela Nr l - Pracownicy działalności podstawowej;
  Tabela Nr 2- Pracownicy administracji i obsługi;
  Załącznik Nr 4 - Zasady przyznawania dodatku za prace wykonywane w warunkach
  szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych;


  §2.


  Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.


  Data wprowadzenia: 2011-10-13 1318
  Data upublicznienia: 2011-10-13
  Art. czytany: 4488 razy

  » Regulamin wynagradzania - rozmiar: 180598 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Chwaszczewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
  7.30-15.30
  od poniedziałku do piątku
  PODANIE/INFORMACJA

  » Informacja dla osób niesłyszących
  » Podanie o tłumacza do języka migowego
  Urząd Miasta Brańsk