A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Informacje podstawowe
Instrukcja korzystania ze strony BIP
Władze
Statut Miasta Brańsk
Struktura organizacyjna urzędu
Jednostki organizacyjne
Sprawozdania jednostek organizacyjnych
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Plan zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenia różne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Zamówienia do 30 000 Euro
Oświadczenia majątkowe
Jednostki Pomocnicze
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Rejestry, ewidencje i archiwa
Dług, cięzar i pomoc publiczna
Kontrole zewnętrzne
Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
Kontrole własne
Ochrona środowiska
organizacje pozarządowe
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
Gospodarka odpadami komunalnymi
ZBIÓR aktów prawa miejscowego
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Petycje
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
wybory samorządowe 2010
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brańsk
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Wybory Prezydenta RP
Ogólnokrajowe referendum
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Miescie Brańsk w 2017 r.
» Informacja dot. wsparcia na operacje typu 'Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej'
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
» Odpowiedź Nr 1 dot. zapytania ofertowego z dnia 07.12.2016 r. pn:'Dostawa Paliw płynnych dla Miasta Brańsk na 2017 r.'
 • Struktura organizacyjna urzędu
 • Referat Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
 • Podstawowy zakres działania Ref. Budownictwa Mienia Kom. Planow. Przest. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Urząd Miasta Brańsk

  Do zadań Referatu Budownictwa, Mienia Komunalnego, Planowania
  Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
  1. Przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał, porozumień i umów w sprawach wynikających z zadań przypisanych referatowi.
  2. Opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych.
  3. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich.
  4. Organizowanie współpracy Gminy w zakresie inwestycji z innymi gminami oraz inwestycji o charakterze lokalnym i ponad lokalnym.
  5. Planowanie i realizacja inwestycji gminnych mających na celu rozwój Gminy oraz modernizacji i remontów obiektów użyteczności publicznej.
  6. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji oraz przeprowadzenie przetargów z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i innych w zakresie zadań inwestycyjnych z terenu Gminy.
  7. Przygotowanie informacji, opracowanie analiz i sprawozdań w zakresie zadań inwestycyjnych i planowania przestrzennego.
  8. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  9. Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektów planu oraz wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  10. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  11. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.
  12. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy
  i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru wydawanych decyzji.
  13. Czuwanie nad zaspakajaniem potrzeb mieszkańców gminy w zakresie urządzeń komunalnych związanych z rozwojem wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego i drogownictwa.
  14. Prowadzenie książek obiektów budowlanych na zasobach mieszkaniowych gminy.
  15. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych, ulic, mostów i placów w tym usuwanie awarii.
  16. Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii oraz zmiany
  w tych kwalifikacjach.
  17. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i mostów.
  18. Czuwanie nad prowadzeniem spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i rozwojem usług komunalnych na rzecz mieszkańców gminy (zaopatrzenie w wodę, rozwiązanie gospodarki ściekowej, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie w energię elektryczną) w tym spraw związanych z oświetleniem ulicznym na terenie gminy.
  19. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów oraz nadaniem numerów porządkowych nieruchomościom.
  20. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami ich zbywanie, oddawanie
  w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd, ustalenie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
  21. Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa na podstawie zawartych porozumień.
  22. Prowadzenie spraw w zakresie nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
  23. Komunalizacja gruntów.
  24. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
  25. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
  26. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a dotyczącą
  w szczególności: łowiectwa, zwalczania chorób zwierzęcych, zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochrony gruntów leśnych, nasiennictwa i gospodarki wodnej, ochrony powietrza atmosferycznego.
  27. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej, zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
  28. Przygotowywanie informacji, opracowanie analiz i sprawozdań w zakresie zadań inwestycyjnych, planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.
  29. Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
  30. Przygotowywanie decyzji do akceptacji Burmistrza dotyczące przyznania dodatku mieszkaniowego, jego wstrzymania lub odmowie przyznania.
  31. Składanie zapotrzebowania na środki finansowe do Wojewody oraz rozliczanie dotacji.
  32. Prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych
  z mieszkaniowego zasobu gminy.
  33. Prowadzenie postępowania w sprawie podziału nieruchomości, scalania oraz rozgraniczenia nieruchomości.
  34. Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi w tym:
  a/ umowy najmu na lokale mieszkalne, użytkowe i garaże; prowadzenie ich
  rejestrów
  b/ bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych polegające na sporządzeniu
  planów rocznych, remontów oraz ich realizacji.
  35. Sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie stawek czynszu na lokale mieszkalne i użytkowe.
  36. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk.
  37. Sporządzanie rocznych kalkulacji na c. o. w budynkach mieszkalnych zasobów Gminy.
  38. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działania referatu.
  39. Prowadzenie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju miasta w tym:
  a/ uzyskiwanie informacji o inicjatywach i programach Unii Europejskiej
  służących rozwojowi miasta,
  b/ ocena i analiza planowanych przedsięwzięć na etapie programowania,
  wskazywania dostępnych źródeł finansowania, koordynacja procesu udzielania
  dofinansowania a następnie realizacja planowanego przedsięwzięcia,
  c/ współpraca z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi przy realizacji
  wspólnych projektów z udziałem miasta.
  40. Opracowanie strategii rozwoju miasta, jej wdrażanie i monitorowanie.
  41. Przygotowanie inwestycji wynikających ze strategii rozwoju miasta do realizacji poprzez:
  a/ przygotowanie dokumentacji projektowej do jej zatwierdzenia,
  b/ sporządzenie wniosków o współfinansowaniu z funduszy przedakcesyjnych
  i akcesyjnych,
  c/ nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz sporządzania
  sprawozdawczości wynikającej z realizacji zadań przy współudziale środków
  z funduszy strukturalnych.
  42. Umieszczanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Brańsk z zakresu kompetencji referatu.
  43. Prowadzenie działań związanych z promocją Gminy.
  44. Szczegółowe zadania i obowiązki pracowników określają ich zakresy czynności


  Data wprowadzenia: 2003-11-24 1049
  Data upublicznienia: 2003-11-24
  Art. czytany: 3219 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Jakimiuk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta Brańsk otwarty jest w godzinach
  7.30-15.30
  od poniedziałku do piątku
  PODANIE/INFORMACJA

  » Informacja dla osób niesłyszących
  » Podanie o tłumacza do języka migowego
  Urząd Miasta Brańsk